Diagnoza dzieci i młodzieży w obszarze osobowościowym

Grant MEN w latach 2018-2021

Tytuł projektu: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy

Nr grantu: POWR.02.10.00-00-9003/17

Kierownik Zespołu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Link do projektu: http://wspieraniediagnozy.pl/