Artykuł w International Journal of Psychology
(30-06-2019)

Maria M. Kwiatkowska i Radosław Rogoza wraz ze współpracownikami
opublikowali artykuł w czasopiśmie International Journal of Psychology (IF = 1.608),
w którym przeanalizowali właściwości psychometryczne hiszpańskiej wersji narzędzia do pomiaru narcystycznego podziwu i rywalizacji
oraz jego równoważność w trzech krajach hiszpańskojęzycznych (Hiszpania, Chile, Kolumbia):

Construct validation of the Narcissistic Admiration and Rivalry Questionnaire in Spanish-speaking countries: Assessment of the reliability, structural and external validity, and cross-cultural equivalence.

 


 

Rekomendacja EARA
(27-06-2019)

Artykuł dotyczący nieśmiałości w kontekście relacji społecznych nastolatków autorstwa Marii M. Kwiatkowskiej i Radosława Rogozy
otrzymał rekomendację Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją w czerwcowym wydaniu biuletynu
"Emerging Scholar Spotlight" promującego młodych naukowców zajmujących się adolescencją.

Szczegóły są dostępne pod adresem: https://www.earaonline.org/young-scholars/emerging-scholar-spotlight/

Adres bibliograficzny artykułu: Kwiatkowska, M.M., Rogoza, R. (2019). Shy teens and their peers: Shyness in respect to basic personality traits and social relations. Journal of Research in Personality, 79, 130–142. DOI: 10.1016/j.jrp.2019.03.005

 


 

Staż zagraniczny na Uniwersytecie Northwestern w Evanston
(21-06-2019)

W terminie 1.04-26.06.2019 mgr Ewa Skimina odbywała staż w Personality, Motivation, and Cognition Laboratory (PMC Lab) 
na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Northwestern w Evanston w stanie Illinois. 
Podczas stażu mgr Ewa Skimina obserwowała prace prowadzone w PMC Lab,
poszerzała wiedzę z zakresu psychometrii i obsługi pakietu statystycznego R, 
a także konsultowała swoją pracę badawczą z kierownikiem PMC Lab, prof. Williamem Revelle. 

Staż odbył się w ramach realizacji stypendium doktorskiego Etiuda (nr projektu: 2018/28/T/HS6/00224).

Skimina NU

 


 

Artykuł w European Journal of Personality 
(7-06-2019)

Radosław Rogoza, Jan Cieciuch i Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w czasopiśmie European Journal of Personality (IF = 3.494), 
w którym wykazali, że różne formy narcyzmu, dotąd badane osobno, przez różne grupy i szkoły badaczy,
mogą zostać zintegrowane w Kołowym Modelu Metacech Osobowości:

Seeking a Common Framework for Research on Narcissism: An Attempt to Integrate the Different Faces of Narcissism Within the Circumplex of Personality Metatraits.

 


 

Artykuł w Journal of Individual Differences
(31-05-2019)

Maria M. Kwiatkowska i Radosław Rogoza opublikowali artykuł w czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.967),
w którym przeanalizowali podobieństwa i różnice dwóch siostrzanych konstruktów - nieśmiałości i skromności
- pod kątem relacji z cechami osobowości Wielkiej Piątki:

A modest proposal to link shyness and modesty: Investigating the relation within the framework of Big Five personality traits.

 


 

Artykuł w Journal of Youth and Adolescence
(30-05-2019)

Ewa Topolewska-Siedzik i Jan Cieciuch ze współpracownikami
opublikowali artykuł w czasopiśmie Journal of Youth and Adolescence (IF = 3.247)

w którym wykazali zróżnicowanie stabilności i zmiany samooceny w okresie wczesnej i średniej adolescencji:

Change and Consistency of Self-Esteem in Early and MiddleAdolescence in the Context of School Transition.

 


 

Artykuł w Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
(11-05-2019)

Jan Cieciuch ze współautorami opublikowali artykuł w czasopiśmie Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (IF = 0.742),
w którym podsumowali procedury i decyzje w zakresie równoważności pomiaru (w formie drzewka decyzyjnego)
oraz po raz pierwszy zaprezentowali hierarchie wartości w krajach europejskich
z uwzględnieniem rygorystycznej metodologii równoważności pomiaru (optymalizacji Alignment):

How to Obtain Comparable Measures for Cross-National Comparisons.

 


 

Nagroda za referat naukowy
(27-04-2019)

Maria M. Kwiatkowska zdobyła nagrodę Komitetu Naukowego oraz nagrodę publiczności
za referat pt. Nieśmiałość nastolatków w odniesieniu do podstawowych cech osobowości i relacji społecznych w klasie szkolnej,
przygotowany wspólnie z Radosławem Rogozą i Katarzyną Kwiatkowską,
a wygłoszony 26 kwietnia na XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oko w oko z adolescencją”
organizowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 


 

Artykuł we Frontiers in Psychology
(26-04-2019)

Ewa Skimina i Jan Cieciuch opublikowali artykuł w czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF = 2.089),
w którym przedstawili wyniki dotyczące związków preferencji wartości z codziennym zachowaniem
- mierzonym kwestionariuszowo oraz z zastosowaniem metody Experience Sampling Method:

Behavioral signatures of values in everyday behaviors in retrospective and real-time self-reports.

 


 

Artykuł w Journal of Individual Differences
(25-03-2019)

Radosław Rogoza opublikował artykuł w czasopiśmie Journal of Individual Differences (IF = 1.283),
w którym przedstawił empiryczne ulokowanie cech Ciemnej Triady w przestrzeni Kołowego Modelu Metacech Osobowości:

Dark Triad Traits Within the Framework of the Circumplex of Personality Metatraits Model.

 


 

Artykuł w Journal of Research in Personality
(09-03-2019)

Maria M. Kwiatkowska oraz Radosław Rogoza
w czasopiśmie Journal of Research in Personality (IF = 2.850) opublikowali wyniki badań nad nieśmiałością u nastolatków
w odniesieniu do podstawowych cech osobowości oraz relacji społecznych kształtujących się w klasie szkolnej:

Shy teens and their peers: Shyness in respect to basic personality traits and social relations.

 


 

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego w naszym Zespole
(02-01-2019)

Międzynarodowy projekt Values and identities of the Visegrad countries' capitals 
uzyskał finansowanie ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 
Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. 
Poza naszym Instytutem są to: Instytut Ewaluacji i Analiz Społecznych w Pradze (Czechy, koordynator projektu), 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), 
Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). 

Kierownikiem polskiego Zespołu jest Ewa Topolewska-Siedzik
Kwota dofinansowania wynosi 25 348 euro.

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(16-10-2018)

Ewa Topolewska-Siedzik oraz Jan Cieciuch 
w czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.967) opublikowali wyniki badań nad kształtowaniem tożamości w biegu życia.

Wykorzystali w tym celu swój Kołowy Model Sposobów Kształtowania Tożsamości:

Modes of personal identity formation: A preliminary picture from the lifespan perspective.

 


 

O naszych badaniach na portalu PsyPost
(03-10-2018)

Na portalu PsyPost można zapoznać się z kilkoma refleksjami na temat badań prowadzonych przez członków naszego Zespołu.
Nasz wspólpracownik, Christopher Marcin Kowalski, opowiedział o rezultatach zaprezentowanych w publikacji:

Kowalski, C. M., Kwiatkowska, K., Kwiatkowska, M. M., Ponikiewska, K., Rogoza, R., Schermer, J. A. (2018). The Dark Triad traits and intelligence: Machiavellians are bright, and narcissists and psychopaths are ordinary. Personality and Individual Differences, 135, 1–6. DOI: 10.1016/j.paid.2018.06.049

Artykuł portalu PsyPost znajduje się tutaj.

 


 

Sympozjum Everyday Narcissism in Children and Adolescents: Goal Strivings and Correlates
(26-09-2018)

W dniu 15 września Radosław Rogoza oraz Maria M. Kwiatkowska współorganizowali sympozjum podczas
XVI kongresu European Association for Research on Adolescence odbywającego się w Gandawie (Belgia).
Tematyka sympozjum dotyczyła narcyzmu wielkościowego u dzieci i adolescentów - zarówno w kontekście teoretycznym,
jak i pomiarowym i aplikacyjnym. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do dyskusji oraz nawiązania współpracy z ekspertami w tej dziedzinie.

EARA

Od lewej: Eddie Brummelman (University of Amsterdam), Maria M. Kwiatkowska, Çisem Gürel (University of Amsterdam),
Sander Thomaes (Utrecht University), Radosław Rogoza , Efstathios Grapsas (Tilburg University)

 Książka Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter
(24-09-2018)

Ukazała się książka pod redakcją Anny K. Döring i Jana Cieciucha pt. Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter.

Jest ona efektem wieloletniej współpracy Zespołu Personalitas z zespołami niemieckim i szwajcarskim.
Przybliża badania naukowe dotyczące systemu wartości w okresie dzieciństwa i dorastania
w sposób zrozumiały i interesujący również dla praktyków, pedagogów i nauczycieli.
Jest jedną z pierwszych książek w języku niemieckim na ten temat.

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(04-09-2018)

Maria M. Kwiatkowska, Tomasz Jułkowski, Radosław Rogoza, Magdalena Żemojtel-Piotrowska oraz Ramzi Fatfouta
w czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.967) opublikowali artykuł,
ukazujący złożoność relacji zaufania i narcyzmu wielkościowego,
która zależna jest od jego sprawczego, antagonistycznego i komunalnego charakteru:
Narcissism and trust: Differential impact of agentic, antagonistic, and communal narcissism.

 


 

Projekt: funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży
(02-08-2018)

Drugi projekt przygotowany przez dr. hab. Jan Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi
do kompleksowej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze emocjonalno-społecznym
uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, stworzonym w Instytucie Psychologii UKSW.
Kwota dofinansowania to 7 591 045,10 zł.

 

MENem społ

 


 

Stypednium doktorskie Etiuda NCN
(17-07-2018)

Mgr Ewa Skimina zdobyła stypendium doktorskie Etiuda na realizację projektu badawczego
pt. Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie.
W ramach stypendium, mgr Ewa Skimina odbędzie 3-miesięczny staż w prowadzonym przez prof. Williama Revelle na Uniwersytecie Northwestern (Evanston, Illinois, Stany Zjednoczone) Personality, Motivation, and Cognition Laboratory.

Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 88 838,00 zł.
   
Cieszymy się i gratulujemy!

 Projekt: diagnoza osobowości dzieci i młodzieży
(11-07-2018)

Projekt przygotowany przez dr. hab. Jan Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi
do kompleksowej diagnozy osobowości dzieci i młodzieży uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, stworzonym w Instytucie Psychologii UKSW.
Kwota dofinansowania to 8 106 036,50 zł.


Kwota jest znaczna, bo też i zadania przed Zespołem ogromne.
Powstanie zestaw narzędzi do pomiaru temperamentu/osobowości dzieci i młodzieży od 0 do 25 lat,
a także materiały postdiagnostyczne dla uczniów, w tym również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

MEN OSOBOWO

 


 

Mgr Maria M. Kwiatkowska zakwalifikowana do uczestniczenia
w prestiżowej Summer School of Personality Science w Zadarze

(09-07-2018)

W dniach 9-15 lipca br. mgr Maria M. Kwiatkowska będzie uczestniczyć w pierwszej, inauguracyjnej szkole letniej
nauk o osobowości (Summer School of Personality Science) organizowanej przez prof. Johna Rauthmanna.
Szesnastu uczestników z całego świata, wybranych przez organizatorów na podstawie przesłanych aplikacji,
będzie mieć możliwość pracy z czołowymi światowymi ekspertami w dziedzinie psychologii osobowości.
Szkoła letnia poprzedza 19. edycję Europejskiej Konferencji Osobowości (European Conference on Personality),
która w tym roku odbywa się na Uniwersytecie w Zadarze (Chorwacja).

 


 

Artykuł w Studia Psychologica
(06-07-2018)

Krzysztof Stanisławski, Włodzimierz Strus i Jan Cieciuch opublikowali artykuł w czasopiśmie Studia Psychologica,
w którym prezentują polską wersję kwestionariusza do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej - Skal koła skuteczności interpersonalnej (Circumplex
Scales for Interpersonal Efficacy; CSIE):
Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke'a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty.

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(28-06-2018)

Christopher Marcin Kowalski, Katarzyna Kwiatkowska, Maria Magdalena Kwiatkowska, Klaudia Ponikiewska, Radosław Rogoza
oraz Julie Aitken Schermer opublikowali artykuł w czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 2.005),
w którym wykazali wskazywane w rozważaniach teoretycznych, jednakże niepotwierdzone dotychczas empirycznie, związki
między inteligencją a makiawelizmem:
The Dark Triad traits and intelligence: Machiavellians are bright, and narcissists and psychopaths are ordinary.

 


 

Dyskusja w Studiach Psychologicznych
(27-06-2018)

Jan Cieciuch w dyskusji z Profesorem Adamem Niemczyńskim o tym, jak uprawiać psychologię, niebezpieczeństwach Scylli i Charybdy
w naukowej podróży oraz o warunkach dobrej teorii:
Między Scyllą empirycznego przyczynkarstwa a Charybdą antyempirycznego teoretyzowania.

 


 

Artykuł w Current Psychology
(26-06-2018)

 Ewa Skimina, Jan Cieciuch i Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w czasopiśmie Current Psychology (IF = 0.953),
w którym porównali cechy
osobowości oraz preferowane wartości jako predyktory częstości codziennych zachowań.
W
porównaniu uwzględnili różne modele cech osobowości oraz różne poziomy hierarchicznej struktury
zarówno cech, preferowanych wartości, jak i częstości zachowań:
Traits and values as predictors of the frequency of everyday behavior: Comparison between models and levels.

 


 

Artykuł w Self and Identity
(23-06-2018)

Ewa Topolewska-Siedzik, Jan Cieciuch i Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w czasopiśmie Self and Identity (IF = 1.463)
na temat systematycznego podłoża osobowości dla rozwoju tożsamości:
Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes.

 


 

Artykuł w Psychologia - Etologia - Genetyka
(15-06-2018)

Ewa Skimina ze współpracownikami (Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński i Artur Świtalski) opublikowali
w czasopiśmie Psychologia – Etologia – Genetyka artykuł, w którym proponują empiryczną kategoryzację zachowań
niezwiązanych z pracą zawodową oraz prezentują kwestionariusz do pomiaru częstości takich zachowań:

Zachowania celowe mierzone samoopisowo – pomiar i struktura.

 


 

Artykuł w Health Psychology Report
(08-06-2018)

Maria Kłym-Guba i Dominika Karaś opublikowały w czasopiśmie Health Psychology Report
artykuł na temat polskiej wersji kwestionariusza Questionnaire for Eudaimonic Well-Being:
Polish version of the Questionnaire for Eudaimonic Well-Being – three factors rather than one
.

 


 

Kwestionariusz do pomiaru patologicznej Wielkiej Piątki
(28-05-2018)

W czasopiśmie Psychiatria Polska (IF = 1.010) ukazały się dwa artykuły Jana Cieciucha i współpracowników
(Tomasz Rowiński, Monika Kowalska-Dąbrowska, Włodzimierz Strus, Iwona Czuma, Cezary Żechowski, Kristian E. Markon, Robert F. Krueger)
na temat polskiej adaptacji kwestionariusza do pomiaru patologicznej Wielkiej Piątki w ramach przełomowego DSM-5:

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86477

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86478

 


 

Artykuł w Cross-Cultural Research
(26-05-2018)

Jan Cieciuch ze współpracownikami opublikowali artykuł w czasopiśmie Cross-Cultural Research (IF = 0.851):

Caprara, G. V., Vecchione, M., Schwartz, S. H., Schoen, H., Bain, P. G., Silvester, J., Cieciuch, J., Pavlopoulos, V., Bianchi, G., Kirmanoglu, H., Baslevent, C., Mamali, C., Manzi, J., Katayama, M., Posnova, T., Tabernero, C., Torres, C., Verkasalo, M., Lönnqvist, J-E., Vondráková, E., Caprara, M. G., (2018). The contribution of religiosity to ideology: Empirical evidences from five continents. Cross-Cultural Research. DOI:10.1177/1069397118774233

 


 

Profesor Michele Vecchione w Instytucie Psychologii UKSW
(24-05-2018)

W dniach 21-25 maja w Instytucie Psychologii UKSW gościmy naszego współpracownika,
Profesora Michele Vecchione (Department of Social and Developmental Psychology - Sapiezna Universita di Roma, Italy).

Profesor Vecchione prowadzi wykłady dla naszych studentów i doktorantów:
Introduction to structural equation modeling in Mplus
Basic longitudinal analysis.

 unit1 unit2 1 ramka

 


 

Artykuł w Survey Research Methods
(07-05-2018)

Jan Cieciuch ze współpracownikami (Eldad Davidov i Peter Schmidt) opublikowali artykuł
w czasopiśmie Survey Research Methods (IF = 0.452), w którym wykazali,
że moduł dotyczący imigracji wprowadzony do 7 fali ESS zawiera skale możliwe do wykorzystania w badaniach międzykulturowych:
The cross-country measurement comparability in the immigration module of the European Social Survey 2014-15.

 


 

Artykuł w Journal of Clinical Psychology
(24-04-2018)

Radosław Rogoza ze współpracownikami (Khanh Ha Truong Thi, Joanna Różycka-Tran, Jarosław Piotrowski i Magdalena Żemojtel-Piotrowska)
opublikowali w czasopiśmie Journal of Clinical Psychology (IF = 2.123) artykuł na temat
struktury czynnikowej wietnamskiej wersji kwestionariusza MHC-SF:
Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approaches.

 


 

Artykuł w International Journal of Psychology
(15-04-2018)

W czasopiśmie International Journal of Psychology (IF = 1.778) został opublikowany artykuł Radosława Rogozy
i współpracowników (Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran, Hidefumi Hitokoto, John Maltby)
na temat kwestionariusza Narcissistic Personality Inventory (NPI):
Cross‐cultural invariance of NPI‐13: Entitlement as culturally specific, leadership and grandiosity as culturally universal.

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(04-04-2018)

Maria M. Kwiatkowska, Radosław Rogoza oraz Kristie L. Poole
opublikowali w
czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 2.005)
artykuł dotyczący związków nieśmiałości z kreatywnością:
Exploring shy minds: Relations between shyness and creativity.

 


 

Kolejne działania w ramach projektu INSIDE z Erasmus+ KA2
(29-03-2018)

W dniach 5-18 marca pięciu studentów oraz trzech pracowników Instytutu Psychologii UKSW brało udział w intensywnym programie
na temat tożsamości na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Kluż-Napoce (Rumunia).

Zajęcia były skierowane do studentów psychologii z pięciu uniwersytetów współpracujących przy realizacji projektu:
Uniwersytetu Michała Römera (koordynator projektu, Litwa), Uniwersytetu w Bolonii (Włochy), Uniwersytetu Babes-Bolyai (Rumunia),
Uniwersytetu w Bordeaux (Francja) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Dwutygodniowy kurs obejmował warsztaty, wykłady oraz prace skupione na przygotowaniu projektu badawczego na temat kształtowania tożsamości. Program dotyczył takich zagadnień jak: tożsamość osobowa i społeczna, znaczenie czynników społecznych oraz osobowych w jej kształtowaniu
oraz zasobów, które mogą wspierać rozwój tożsamości. Zajęcia były prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną
pięciu uniwersytetów realizujących projekt oraz organizacji pozarządowej.


Instytut Psychologii UKSW reprezentowali: Diana Kasiak, Zuzanna Karbownik-Oheim, Anna Kowalska, Ewa Łukaszczyk i Natalia Zawistowska
ze społeczności studenckiej oraz mgr Klaudia Ponikiewska, dr Włodzimierz Strus i mgr Ewa Topolewska-Siedzik z kadry naukowo-dydaktycznej.


Więcej informacji o projekcie: INSIDE 

 INSIDE photos Rumunia

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(27-03-2018)

Radosław Rogoza i Ramzi Fatfouta opublikowali w czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 2.005) artykuł,
w którym porównali normalny i patologiczny narcyzm komunalny pod kątem podstawowych cech osobowości i wartości.
Rezultaty badania wskazują, że są to odrębne konstrukty, które najsilniej różnicuje neurotyczność:
Normal and pathological communal narcissism in relation to personality traits and values.

 


 

Artykuł w Current Psychology
(20-03-2018)

W sytuacji raportowanych w literaturze problemów z ciemną triadą, w artykule, który ukazał się w czasopiśmie Current Psychology (IF = 0.953),
Radosław Rogoza i Jan Cieciuch zaproponowali empiryczne podejście do struktury ciemnych cech:
Dark Triad traits and their structure: An empirical approach.

 


 

Artykuł w Frontiers in Psychology
(15-03-2018)

W czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF = 2.323) został opublikowany artykuł Radosława Rogozy
i współpracowników (Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Maria Kwiatkowska i Katarzyna Kwiatkowska)
ukazujący narcyzm (zarówno wrażliwy, jak i wielkościowy w postaci dwóch narcystycznych strategii)
w kontekście metacech osobowości, samooceny i jego sieci nomologicznej.
The bright, the dark, and the blue face of narcissism: The spectrum of narcissism in its relations to the metatraits of personality, self-esteem, and the nomological network of shyness, loneliness, and empathy.

 


 

Procedura Alignment w badaniach międzykulturowych
(08-03-2018)

Jan Cieciuch ze współautorami opublikowali przyjaźnie napisany przewodnik - kiedy i jak stosować
procedurę Alignment w badaniach międzykulturowych:

Cieciuch, J., Davidov, E., & Schmidt, P. (2018). Alignment optimalization: Estimation of the most trustworthy means in cross-cultural studies even in the presence of noninvariance. In E. Davidov, P. Schmidt, J. Billiet, & B. Meuleman (Eds.), Cross-cultural analysis. Methods and applications
(2nd ed., pp. 571–592). New York, NY: Routledge.

 


 

Artykuł w Journal of Youth and Adolescence
(01-03-2018)

W czasopiśmie Journal of Youth and Adolescence (IF = 3.284) ukazał się artykuł Ewy Topolewskiej-Siedzik i Jana Cieciucha.
Jest to kolejna publikacja na temat Kołowego Modelu Sposobów Kształtowania Tożsamości, w której przedstawiono trajektorie rozwojowe
czterech sposobów oraz ich osobowościowe podłoże w grupie młodszych i średnich adolescentów, badane na przestrzeni półtora roku:
Trajectories of identity formation modes and their personality context in adolescence.

 


 

 Artykuł we Frontiers in Psychology
(20-02-2018)

W czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF = 2.323) ukazał się artykuł Małgorzaty Najderskiej i Jana Cieciucha
dotyczący struktury mocnych stron charakteru w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach:

The structure of character strengths: Variable- and person-centered approaches.

 


 

Artykuł w Journal of Research in Personality
(12-02-2018)

Ewa Skimina, Jan Cieciuch, Shalom H. Schwartz, Eldad Davidovd i René Algesheimer
opublikowali artykuł w czasopiśmie Journal of Research in Personality (IF = 2.417):
Testing the circular structure and importance hierarchy of value states in real-time behaviors.

Oprócz dotychczas badanych wartości-cech (trait), wyróżnili wartości-stany (state) i po raz pierwszy bezpośrednio zweryfikowali empirycznie
tezę kołowego modelu wartości Schwartza o konfliktach i podobieństwach realizowanych wartości w aktualnie badanych zachowaniach
(przy pomocy Experience Sampling Method).

 


 

Patologiczna Wielka Piątka
(10-02-2018)

W Rocznikach Psychologicznych ukazał się artykuł na temat patologicznej Wielkiej Piątki,
mierzonej za pomocą kwestionariusza PID-5 stworzonego w ramach DSM 5.

Artykuł opublikowali Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch, Monika Kowalska-Dąbrowska, Iwona Czuma i Cezary Żechowski.

Jest już również dostępna polska wersja podręcznika DSM-5, którego część dotyczącą zaburzeń osobowości
przetłumaczyli Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch i Tomasz Rowiński.

Polską wersję narzędzia do pomiaru patologicznej Wielkiej Piątki (PID-5), przygotowaną przez Tomasza Rowińskiego,
Monikę Kowalską-Dąbrowską, Włodzimierza Strusa, Jana Cieciucha, Iwonę Czumę oraz Cezarego Żechowskiego
można otrzymać po przesłaniu prośby do autorów polskiej adaptacji.

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(05-02-2018)

Radosław Rogoza, Maria Magdalena Kwiatkowska, Christopher Marcin Kowalski i Sławomir Ślaski opublikowali artykuł
w czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 2.005) na temat narcyzmu i dumy:
A brief tale of the two faces of narcissism and the two facets of pride.

 


 

 

Artykuł w Journal of Clinical Psychology
(30-01-2018)

Jan Cieciuch ze współautorami opublikowali artykuł w Journal of Clinical Psychology (IF = 2.123) na temat MHC-SF
(jego struktury czynnikowej i równoważności pomiaru w 38 krajach):

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, P. P., Osin, E. N., Cieciuch, J., Adams, B. G., Ardi, R., Baltatescu, S., Bogomaz, S., Bhomi, A. L., Clinton, A., de Clunie, G. T., Czarna, A., Esteves, C., Gouveia, V., Halik, M. H. J., Hosseini, A., Kachatryan, N., Kamble, S. V., Kawula, A., Lun, W. M.-C., Ilisko, D., Klicperova-Baker, M., Liik, K., Letovancova, E., Cerrato, S. M., Michalowski, J., Malysheva, N., Marganski, A., Nikolic, M., Park, J., Paspalanova, E., de Leon, P. P., Pék, G., Różycka-Tran, J., Samekin, A., Shahbaz, W., Khanh Ha, T. T., Tiliouine, H., Van Hiel, A., Vauclair, M., Wills-Herrera, E., Włodarczyk, A., Yahiiaev I., Maltby, J. (2018). The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies – A 38 nation study. Journal of Clinical Psychology, DOI: 10.1002/jclp.22570

 


 

Członek naszego Zespołu przedstawicielem Polski w ERU EADP
(21-01-2018)

Mgr Ilona Skoczeń została wybrana na pełnienie funkcji krajowego przedstawiciela, tzw. national representative,
w Sekcji Młodych Naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej
(ang. Early Researchers Union European Association of Developmental Psychology; ERU EADP).

Sekcja ma na celu integrację środowiska naukowego, wymianę doświadczeń oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć,
m.in. konferencje, warsztaty, szkolenia. Zrzesza młodych naukowców zajmujących się badaniami nad psychologią rozwoju człowieka.
O korzyściach przynależności zarówno do ERU, jak i EADP można przeczytać na stronie www.eadp.info.

 


 

 Wartości i istota człowieka
(11-01-2018)

Jan Cieciuch oraz Shalom Schwartz opublikowali artykuł na temat wartości
i istoty człowieka w
The Oxford handbook of human essence:
Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Values and human beeing. In Martijin van Zomeren & John F. Dovidio (Eds.)
The Oxford handbook of human essence (pp. 219-231). Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190247577.013.11

 


 

Artykuł w European Journal of Developmental Psychology
(10-01-2018)

W czasopiśmie European Journal of Developmental Psychology (IF = 1.302) został opublikowany artykuł
Ilony Skoczeń i współpracowników (Karolina Głogowska, Anna Kamza, Anna Włodarczyk)

na temat polskiej wersji The Experiences in Close Relationships Scale-Revised Child version (ECR-RC):
The Experiences in Close Relationships Scale-Revised Child version: Reliability and structural validity of the Polish adaptation.

 


 

Artykuł w Assessment
(02-01-2018)

Dominika Karaś ze współautorami opublikowali w czasopiśmie Assessment (IF = 2.879)
artykuł na temat ogólnego czynnika dobrostanu:

Longo, Y., Jovanović, V., de Carvalho, J. S., Karaś, D. (2017). The General Factor of Well-Being: Multinational Evidence Using Bifactor ESEM
on the Mental Health Continuum–Short Form. Assessment. DOI: 10.1177/1073191117748394

 


 

Artykuł w Journal of International Business Studies
(IF = 5.869; 45 pkt MNiSW)
(21-12-2017)

Jan Cieciuch ze współautorami opublikowali artykuł w Journal of International Business Studies
na temat skomplikowanych choć wyraźnych wpływów kultury na zachowania w organizacji.

Fischer, R., Ferreira, M. C., Van Meurs, N., Gok, K., Jiang, D.-Y., Fontaine, J., Harb, C., Cieciuch, J., Achoui, M., Mendoza, M. S. D., Hassan, A., Achmadi, D., Mogaji, A., Abubakar, A. (2017). Does organizational formalization facilitate voice and helping organizational citizenship behaviors?
It depends on (national) uncertainty norms. Journal of International Business Studies, 2018.

 Artykuł w Current Issues in Personality Psychology
(18-12-2017)

Członkowie naszego Zespołu: Ewa Skimina oraz Jan Cieciuch opublikowali w czasopiśmie Current Issues in Personality Psychology
artykuł na temat struktury i hierarchii wartości w danych nie samoopisowych, ale zebranych od obserwatorów:

Value structure and priorities: Other-report account.

 


 

Stypendium MNiSW dla Radosława Rogozy
(15-12-2017)

Z radością informujemy, że mgr Radosław Rogoza otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Rekrutacja studentów na wyjazd do Rumunii
(28-10-2017)

Zapraszamy Studentów na 2-tygodniowy naukowy wyjazd do Rumunii w ramach projektu ERASMUS+
Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE),
którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat tożsamości osobowej i stworzenie nowych narzędzi wspierania młodych osób
w realizacji zadań związanych z tożsamością.

W projekcie biorą udział badacze z pięciu europejskich krajów oraz organizacja z sektora NGO.

Kurs odbędzie się w dniach 5–17 marca 2018 r.

 

 Ogoszenie studenci Rumunia final

 Dwuczynnikowy Model Osobowości wykorzystany do analizy procesów społecznych
(23-10-2017)

Jan Cieciuch i Włodzimierz Strus wykorzystali Dwuczynnikowy Model Osobowości oraz swój Kołowy Model Metacech Osobowości
do analizy procesów społecznych w artykule w ramach Kongresu Obywatelskiego.

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Dojrzałość człowieka i społeczeństwa, czyli o konieczności godzenia żywiołów. Wolność i Solidarność, 77(95-108).
(Tom: Terapia Narodowa - w kierunku dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim)

 


 

Nasz Two-Factor Model of personality
w Encyclopedia of Personality and Individual Differences
(16-10-2017)

W Encyclopedia of Personality and Individual Differences ukazał się artykuł na temat dwuczynnikowego modelu osobowości,
którego rozszerzeniem jest Kołowy Model Metacech Osobowości.

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-16). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1

 Artykuł w Cross-Cultural Research
(09-10-2017)

Jan Cieciuch ze współautorami opublikowali artykuł w Cross-Cultural Research (IF = 0.851)
na temat związków wartości z decyzjami wyborczymi:

Caprara, G. V., Vecchione, M., Schwartz, S. H., Schoen, H., Bain, P. G., Silvester, J., Cieciuch, J., Pavlopoulos, V., Bianchi, G., Kirmanoglu, H., Baslevent, C., Mamali, C., Manzi, J., Katayama, M., Posnova, T., Tabernero, C., Torres, C., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Vondráková, E., Caprara, M. G. (2017). Basic values, ideological self-placement, and voting: A cross-cultural study. Cross-Cultural Research, 51(4), 388-411, DOI: 10.1177/1069397117712194

 Publikacje o związkach wartości z zachowaniem
(02-10-2017)

Ukazały się nowe teksty Jana Cieciucha na temat związków wartości z zachowaniem:

- artykuł w European Journal of Social Psychology (IF = 1.973)

Schwartz, H. S., Cieciuch, J., Vecchione, M., Torres, C., Dirilem-Gumus, O., Butenko, T. (2017). Value tradeoffs propel and inhibit behavior:
Validating the 19 refined values in four countries. European Journal of Social Psychology, 47(3), 241-258. DOI: 10.1002/ejsp.2228

- rozdział podsumowujący w książce pod redakcją Soni Roccas oraz Lilach Sagiv

Cieciuch, J. (2017). Exploring the complicated relationship between values and behaviour. In S. Roccas and L. Sagiv (eds.), Values and Behavior.
Taking a cross-cultural perspective
(pp. 237-247), Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-56352-7_11

 Publikacje w Sociological Methods & Research
(45 pkt MNiSW; IF = 3.224)
(27-09-2017)

W czasopiśmie Sociological Methods & Research ukazały się dwie publikacje Jana Cieciucha i Zespołu.

W pierwszej z nich:
Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R., Schmidt, P. (2017). Testing for approximate measurement invariance of human values in the
European Social Survey. Sociological Methods & Research, in press. DOI: 10.1177/0049124117701478

wykazaliśmy, że zastosowanie bayesowskiego podejścia do testowania approximate measurement invariance pozwoliło odrzucić ustalenia
Davidova, Schmidta i Schwartza z 2008 r. o braku równoważności pomiaru i niemożności wykorzystania Europejskiego Sondażu Społecznego
do międzynarodowych analiz hierarchii wartości. Otóż – można!

W drugiej z nich:
Davidov, E., Dülmer, H., Cieciuch, J., Kuntz, A., Seddig, D., Schmidt, P. (2017). Explaining measurement non-equivalence using multilevel structural equation modelling: The case of attitudes toward citizenship rights. Sociological Methods & Research, in press. DOI: 10.1177/0049124116672678

wykazaliśmy, że brak równoważności pomiaru nie jest pesymistycznym wynikiem, który kończy analizy, ale jest interesującą informacją,
która może być punktem wyjścia dalszych analiz w procedurze wyjaśniania nierównoważnościowa pomiaru w multilevel SEM.

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(25-09-2017)


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(13-09-2017)

Szkoła letnia „Analizy mediacji i moderacji w psychologii”
(01-09-2017)

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez nas szkole letniej „Analizy mediacji i moderacji w psychologii”.

Szkoła letnia w formie trzydniowych warsztatów odbędzie się w dniach 25–27 września 2017 r. w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie.
Zapisy za pośrednictwem formularza: szkolaletnia.badanie.net są prowadzone do dnia 10 września 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce.

 


 

Publikacja w Nature Human Behaviour
(21-08-2017)

Na zaproszenie redakcji Nature Human Behaviour - nowego czasopisma z rodziny Nature
Lilach Sagiv, Sonia Roccass, Jan Cieciuch oraz Shalom Schwartz opublikowali artykuł Personal values in human life.

 


 

Letnie konferencje
(19-08-2017)

Podczas wakacji uczestniczymy w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych.
Prezentujemy tam nasze badania, spotykamy się ze współpracownikami i dyskutujemy nasze projekty.
W tym roku bierzemy udział w następujących konferencjach:

5th Biennial Conference of the Society for Ambulatory Assessment w Luksemburgu

International Attachment Conference w Wielkiej Brytanii

9th European Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology w Polsce

Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017) w Polsce

18th European Conference on Developmental Psychology w Holandii

XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 


 

Artykuł w Current Psychology
(27-07-2017)

W czasopiśmie Current Psychology (IF = 0.953) został opublikowany artykuł Radosława Rogozy i Jana Cieciucha
dotyczący struktury czynnikowej kwestionariusza Short Dark Triad (SD3), służacego do pomiaru cech ciemnej triady osobowości:
Structural Investigation of the Short Dark Triad Questionnaire in Polish Population.

 Artykuł w Polish Psychological Bulletin
(03-07-2017)

W czasopiśmie Polish Psychological Bulletin został opublikowany artykuł 
Patrycji Wysz
yńskiej, Klaudii Ponikiewskiej, Dominiki Karaś, Małgorzaty Najderskiej i Radosława Rogozy
na temat polskiej wersji Short Grit Scale:
Psychometric Properties of the Polish Version of the Short Grit Scale.

 


 

  Projekt INSIDE:
spotkanie w Bolonii oraz przygotowania do rekrutacji studentów UKSW do udziału w projekcie
(27-06-2017)

INSIDE (Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe) to pojekt realizowany przez badaczy i instytucję pozarządową w pięciu europejskich krajach, a na UKSW przez zespół Presonalitas. Działania projektowe skierowane są do badaczy, studentów, nauczycieli
i osób pracujących z młodzieżą, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych.

Wśród celów projektu jest m.in. przeprowadzenie dla studentów dwutygodniowego intensywnego programu na temat tożsamości.
Jest on zaplanowany na marzec 2018 r. i odbędzie się na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Rumunii.

Przedstawiciele zespołu badawczego UKSW na początku czerwca (05-10.06.17) wzięli udział w szkoleniu i spotkaniu międzynarodowym
na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Wydarzenia te dotyczyły treści merytorycznych i metod dydaktycznych,
które będą stosowane w czasie zajęć w Rumunii.

INSIDE

We wrześniu rozpocznie się rekrutacja studentów psychologii UKSW chcących wziąć udział w programie.

Więcej informacji o projekcie tutaj, a już niedługo i tu.

 


 

Artykuł w Assessment
(27-05-2017)

W czasopiśmie Assessment (IF = 2.879) został opublikowany artykuł 
Ilony Skoczeń i współpracowników (Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Chad Ebesutani, Bruce Chorpita)

na temat polskiej wersji Revised Child Anxiety and Depression Scale:
Structure, Reliability, Measurement Stability, and Construct Validity of the Polish Version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale.

 


 

Artykuł w Personality and Individual Differences
(17-05-2017)

W czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.946) został opublikowany artykuł 
Marii M. Kwiatkowskiej i Radosława Rogozy na temat różnic w zakresie nieśmiałości między adolescentami a dorosłymi:
A measurement invariance investigation of the differences in shyness between adolescents and adults.

 


 

Travel Grant na udział w ISSBD/EADP Regional Workshop w Grecji
(30-03-2017)

Mgr Ilona Skoczeń uzyskała travel grant na uczestnictwo w warsztatach regionalnych
pt. „Positive Youth Development in Times of Social Change”,
pod patronatem 
International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)
 oraz European Association of Developmental Psychology (EADP).
Warsztaty odbędą się na greckiej wyspie Siros w dniach 26 lipca 2017 r.

                  Stypendium SEAS
(28-03-2017)

 Mgr Ilona Skoczeń została laureatką stypendium Society for Emotion and Attachment Studies (SEAS) dla młodych naukowców
na udział w 8th International Attachment Conference, która odbędzie się w Londynie w dniach 29 czerwca 1 lipca 2017 r. 
                            


                                                                  

Artykuł w Journal of Research in Personality
(17-01-2017)

W czasopiśmie Journal of Research in Personality (IF = 2.251) został opublikowany artykuł
Jana Cieciucha i Włodzimierza Strusa na temat empirycznej weryfikacji Kołowego Modelu Metacech Osobowości:
Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits.

                           


 

Stypendium MNiSW dla doktorantów
(13-12-2016)

Mgr Radosław Rogoza został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów.   
Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągniecia.

                                       


                                              

Artykuł w Polskim Forum Psychologicznym
(21-11-2016)

W Polskim Forum Psychologicznym został opublikowany artykuł 
Radosława Rogozy, Marty Rogozy i Patrycji Wyszyńskiej

pt. Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji

                             
                                                                                                                                 


 
Spotkanie zespołu INSIDE
(19-10-2016)

18 i 19 listopada gościliśmy naszych współpracowników
w ramach międzynarodowego programu Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE),

w ramach projektu Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Project.

W spotkaniu wzięli udział: Rasa Erentaite oraz Saule Raiziene z Institute of Psychology, Mykolas Romeris University (Litwa),
Egle Tamuleviciute z NGO Tolerant Youth Association (Litwa),
Elisabetta Crocetti oraz Monica Rubini z Department of Psychology, University of Bologna (Włochy),
Oana Benga oraz Oana Negru-Subtirica z Department of Psychology, Babes-Bolyai University (Rumunia),
Lyda Lannegrand-Willems oraz Cyrille Perchec z Laboratory of Psychology, University of Bordeaux (Francja).
                                    
                 

Warsaw3

Warsaw1


                                    


                     

Oferta współpracy dla studentów i absolwentów psychologii
(19-10-2016)

Oferta współpracy dla studentów i absolwentów psychologii
w ramach projektu badawczego Harmonia z Narodowego Centrum Nauki
realizowanego w Instytucie Psychologii UKSW.

PROJEKT BADAWCZY: System wartości w działaniu.
Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji
między 
wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ
                     


                                                                                                               

 Numer specjalny Roczników Psychologicznych na temat tożsamości
(14-10-2016)

Ukazał się numer specjalny Roczników Psychologicznych, zatytułowany Formowanie się tożsamości
pod redakcją Anny Brzezińskiej oraz Jana Cieciucha.

W numerze znajdują się artykuł członków naszego zespołu:
Kłym-Guba, M., Cieciuch, J. (2016). Dynamika poszukiwania tożsamościowego w różnych domenach we wczesnej adolescencji: Wyniki badań longitudinalnych. Roczniki Psychologiczne, 19, 221–256. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.2-2pl

                         


                                                             
Nasz model tożsamości opublikowany w Self and Identity 
(15-09-2016)
         
W czasopiśmie Self and Identity (IF = 1,695) zostały opublikowane dwa artykuły
prezentujące zaproponowane przez nas Koło Modusów Kształtowania Tożsamości.

               
W pierwszym tekście Jan Cieciuch i Ewa Topolewska prezentują założenia teoretyczne modelu
Cieciuch, J., Topolewska, E. (2016). Circumplex of identity formation modes: A proposal for the integration of identity constructs developed in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity. DOI: 10.1080/15298868.2016.1216008 

a w drugim tekście Ewa Topolewska i Jan Cieciuch prezentują empiryczną weryfikację modelu
Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016). Empirical verification of the Circumplex of Identity Formation Modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity. DOI: 10.1080/15298868.2016.1229690

                   


                                  

Artykuł w European Journal of Psychological Assessment
(04-08-2016)

W czasopiśmie European Journal of Psychological Assessment (IF = 1.969) został opublikowany artykuł Ilony Skoczeń,
Radosława Rogozy, Marty Maćkiewicz, Małgorzaty Najderskiej i Jana Cieciucha

na temat struktury kwestionariusza Investigating the Strengths and Difficulties Questionnaire:
Investigating the Structural Model of the Strengths and Difficulties Questionnaire.
             


                                  

Artykuł w Personality and Individual Differences
(11-07-2016)

W czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.951) został opublikowany artykuł Radosława Rogozy
i współpracowników (Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Marta Rogoza, Jarosław Piotrowski, Patrycja Wyszyńska)

na temat narcystycznego podziwu i rywalizacji w konteście metacech osobowości:
Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits.
             


                                                        

 Stypednium doktorskie Etiuda NCN

(30-06-2016)

 Mgr Ilona Skoczeń zdobyła stypendium doktorskie Etiuda na realizację projektu badawczego
pt. Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji
 
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 58 161,00 zł.
   
Cieszymy się i gratulujemy!
                   


                 

Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat
(18-06-2016)

Mgr Kinga Wojcieszek zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat naukowy
za plakat pt. Jak dzieci rozumieją wartości mierzone przy pomocy obrazkowej metody PBVS-C?

 Konkurs odbył się podczas XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej,
która miała miejsce w Krakowie w dniach 1618 czerwca 2016 roku.
                                        


                         
Grant Preludium NCN
(09-05-2016)

 Mgr Radosław Rogoza zdobył grant Preludium na realizację projektu badawczego
pt. Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości
 
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 65 800,00 zł.
   
Cieszymy się i gratulujemy!
  


                           

Artykuł we Frontiers in Psychology
(14-04-2016)

W czasopiśmie Frontiers in Psychology został opublikowany artykuł Marty Maćkiewicz i Jana Cieciucha
Pictorial Personality Traits Questionnaire for Children (PPTQ-C)—A New Measure of Children's Personality Traits
na temat obrazkowego pomiaru cech osobowości w okresie dzieciństwa.
    


 

Grant konferencyjny
(24-02-2016)

Mgr Ilona Skoczeń zdobyła grant konferencyjny na udział
w 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development,
który odbędzie się w Wilnie (Litwa) w dniach 1014 lipca 2016 r.
                                       


                        
Artykuł w Personality and Individual Differences

(20-02-2016)

W czasopiśmie Personality and Individual Differences (IF = 1.951) został opublikowany artykuł Radosława Rogozy
i współpracowników (Patrycja Wyszyńska, Marta Maćkiewicz, Jan Cieciuch)

na temat dwóch obliczy narcyzmu w kontekście wartości i cech osobowości:
Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values.
                                 


                               
Numer specjalny Studiów Psychologicznych na temat tożsamości
(15-12-2015)

Ukazał się numer specjalny Studiów Psychologicznych, zatytułowany Tożsamość – nowe operacjonalizacje, nowe problemy,
pod redakcją Anny Brzezińskiej oraz Jana Cieciucha.

W numerze znajdują się dwa artykuły napisane przez członków naszego zespołu:
Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015). Wewnętrzne zróżnicowanie stylu dyfuzyjno-unikowego w modelu berzonsky’ego. Wyniki analiz w podejściach skoncentrowanym na zmiennych i skoncentrowanym na osobach. Studia Psychologiczne, 53(3), 77–89. DOI: 10.2478/V1067-010-0126-8
oraz
Karaś, D., Cieciuch, J. (2015). Domenowe podejście do kształtowania tożsamości. Weryfikacja trójwymiarowego modelu w różnych sferach życia w grupie młodych dorosłych. Studia Psychologiczne, 53(3), 63–75. DOI: 10.2478/V1067-010-0125-9
        


    
Grant Preludium NCN
(16-11-2015)

Mgr Małgorzata Najderska zdobyła grant Preludium na realizację projektu badawczego
pt. Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach.
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 59 400,00 zł.
Cieszymy się i gratulujemy!
    


   
Artykuł w JPSP
(03-11-2015)

W Journal of Personality and Social Psychology (IF = 5.031)
ukazał się artykuł na temat relacji emocji i wartości:
Desired emotions across cultures: A value-based account.

Współautorem artykułu jest Jan Cieciuch.
   


         
Artykuł we Frontiers in Psychology
(15-10-2015)

W czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF = 2.6) został opublikowany artykuł Ilony Skoczeń
i współpraconiwków (Jan Cieciuch, Johan Oud i Kai Welzen)
na temat komputerowego pomiaru relacji rodzinnych.
   
    
                           


  
Grant na wyjazd do Japonii
(15-09-2015)

Mgr Ilona Skoczeń uzyskała travel grant w ramach Emerging Psychologists' Program
na udział w 31st International Congress of Psychology,
który odbędzie się w Japonii w dniach 2429 lipca 2016 roku.
                         
         


        
Badania
Zaczynamy!
(01-09-2015)

Rozpoczynamy badania dotyczące kształtowania się wartości i osobowości w szkołach.
Zapraszamy do udziału szkoły podstawowe, gimnazja i licea.
 
Badania prowadzone są w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2014/14/M/HS6/00919
we współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Uniwersytetem w Zurychu.
  
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
                                       

     

Wygrana w projekcie MNiSW
(28-07-2015)

Mgr Ilona Skoczeń została laureatką programu TransFormation.doc realizowanego w ramach
projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami.
        
 W ramach programu Ilona Skoczeń wyjedzie na dwutygodniowe szkolenie, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości,
a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką.
Szkolenie odbędzie się w Ivey Business School w Kanadzie w dniach 922.08.2015 r.
                                   

     
Letnie konferencje
(20-07-2015)

Podczas wakacji uczestniczymy w wielu konferencjach międzynarodowych.
Prezentujemy tam nasze badania, spotykamy się ze współpracownikami i dyskutujemy nasze projekty.
W tym roku bierzemy udział w następujących konferencjach:
                    

17th European Conference on Developmental Psychology w Portugalii

6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA) w Islandii

14th European Congress of Psychology we Włoszech


             
Artykuł w Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity
(09-07-2015)
    

Mgr Radosław Rogoza we współautorstwie z dr Anną Brytek-Materą opublikowali artykuł
The Polish version of the Body Image Avoidance Questionnaire: an exploratory structural equation modeling approach.
        


      
Grant konferencyjny
(04-07-2015)

Mgr Ilona Skoczeń zdobyła grant konferencyjny na udział w 17th European Conference on Developmental Psychology,
która odbędzie się w Bradze, w Portugalii w dniach 812 września 2015 r.
Grant ufundowany został przez European Association for Developmental Psychology we współpracy z Jacobs Foundation.
                     


            
Nowe artykuły
(20-06-2015)

W ostatnim czasie zostało opublikowanych lub przyjętych do druku kilka nowych artykułów Jana Cieciucha,
z których na szczególną uwagę zasługują:
 
1. Aplikacja podejścia Bayesowskiego do testowania równoważności pomiaru:  

2. Artykuł napisany na zaproszenie redakcji Social Development:

Artykuł zawiera (1) analizy stałości i zmiany preferencji i struktury wartości w badaniach longitudinalnych w okresie dzieciństwa oraz (2) propozycję modelu teoretycznego opisującego rozwój wartości w procesie interakcji dwóch czynników. Pierwszym z nich są podstawowych tendencje motywacyjne (opisywane też przez podstawowe metacechy osobowości), a drugim - wpływy kulturowe.                    

3. Artykuł podsumowujący badania nad wartościami, napisany na zaproszenie redakcji International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition):     

  • Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E. (2015). Values, Social Psychology of. W: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, t. 25 (s. 41–46). Oxford: Elsevier.      
                   
                                       

                     
Workshop on Cognitive and Socio-Emotional Development across Lifespan
(15-06-2015)

Mgr Ilona Skoczeń została zakwalifikowana do uczestnictwa w warsztacie dla młodych naukowców
z zakresu różnych aspektów rozwoju człowieka. Warsztat odbędzie się w Genewie w dniach 35 września 2015 r.
pod patronatem International Society for the Study of Behavioural Development. 

                                  


                
Artykuł w EARA Newsletter
(06-06-2015)

Mgr Dominika Karaś opublikowała artykuł Identity domains in Emerging Adulthood: Results of quantitative research in Poland w EARA Newsletter.
Zapraszamy do lektury.
Artykuł znajduje się na stronach 1114.

                                     


                                
24 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej
(04-06-2015)

W dniach 13 czerwca odbyła się XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, której byliśmy organizatorami.
Wszystkie informacje o konferencji wraz z galerią zdjęć znajdują się tutaj.

              


                           

Róbmy swoje, czyli odkrywajmy i komunikujmy!
(30-05-2015)

 Na konferencji Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania,
zorganizowanej przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w dniach 2930 maja, 
prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch radził doktorantom, jak funkcjonować w zmieniającej się i reformowanej nauce polskiej:
Róbmy swoje, czyli odkrywajmy i komunikujmy!

Wystąpienie można zobaczyć tutaj (zaczyna się w 40 minucie). 
                      


                                                                                 

Grant konferencyjny
(15-05-2015)

Mgr Dominika Karaś zdobyła grant konferencyjny ufundowany przez Jacobs Foundation
pokrywający koszty uczestnictwa w 7th Biennial Conference of The Society for the Study of Emerging Adulthood.


Konferencja odbędzie się w dniach 1416 października 2015 w Miami (USA).

                                       


                             
Grant Preludium NCN
(11-05-2015)

 Mgr Ewa Topolewska zdobyła grant Preludium na realizację projektu badawczego
pt. Empiryczna weryfikacja kołowego modelu stylów tożsamości.
 
Wyniki konkursu znajdują się tutaj.
Grant jest w wysokości 96 840,00 zł.
   
Cieszymy się i gratulujemy!

      


                             
Nasz artykuł we Frontiers in Psychology
(05-05-2015)

 W czasopiśmie Frontiers in Psychology został opublikowany artykuł Marii Kłym i Jana Cieciucha
The Early Identity Exploration Scale—a measure of initial exploration in breadth during early adolescence

Czasopismo ma Impact Factor = 2.843
Artykuł prezentuje autorski model i pomiar wczesnego poszukiwania tożsamościowego u progu adolescencji.
  


                         
Powtórka z SPSS
(21-02-2015)

Zapraszamy wszystkich CHĘTNYCH studentów UKSW na DODATKOWE zajęcia, które będą pomocne każdemu,
kto prowadzi własne badania (np. do pracy magisterskiej lub w ramach innego projektu badawczego) lub kto chce odświeżyć swoją wiedzę.

Zajęcia są prowadzone przez Radosława Rogozę i Martę Maćkiewicz z Zespołu PERSONALITAS.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 marca br. w Instytucie Psychologii UKSW (sala 1409 - czytelnia) o godzinie 16:45.
                                          


                    

Nowe kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki
(15-02-2014)

      
Numer Roczników Psychologicznych poświęcony cechom osobowości i ich pomiarowi jest już dostępny on-line.
Numer redagowali Mariola Łaguna i Jan Cieciuch. W numerze znalazły się artykuły członków naszego Zespołu
na temat dwóch kwestionariuszy osobowości: IPIP-BFM-50 oraz IPIP-BFM-20.

IPIP-BFM-50: Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50
do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17, 327-346.

IPIP-BFM-20: Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz
do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17, 367-384.
    

Kwestionariusze są dostępne na licencji Creative Commons, dlatego można je używać do badań naukowych bezpłatnie.
Kwestionariusze i klucze można pobrać tutaj:

IPIP-BFM-50
Kwestionariusz
Klucz w formie syntaxa

IPIP-BFM-20
Kwestionariusz
Klucz w formie syntaxa

Zapraszamy do lektury, korzystania i współpracy!
                


            
Grant Harmonia NCN
(05-02-2015)
                            
       
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW uzyskał grant Harmonia z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego
pt.
System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym.
Wyniki konkursu znajdują sie tutaj
.
  

Grant jest w wysokości 1 300 260,00 zł. 

Niebawem zaczynamy!
                                            


                       
Badania Bartosza Jasińskiego
(15-01-2015)

badanie

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie badawczym Bartosza Jasińskiego na temat struktury osobowości. 
Kliknij, aby rozpocząć badanie
  


             
Artykuł w Review of General Psychology

(09-01-2015)

  artykul

W Review of General Psychology ukazał się artykuł Włodzimierza Strusa, Jana Cieciucha i Tomasza Rowińskiego
The circumplex of personality metatraits: A synthesizing model of personality based on the big five
Jest tam zaprezentowany Kołowy Model Metacech Osobowości.
Zapraszamy do lektury!
  


  
XXIV OKPR w Warszawie

(07-01-2015)

Zapraszamy na XXIV Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 


  
Zapraszamy
(02-01-2015)
  

news

Wraz z Nowym Rokiem zapraszamy na naszą odnowioną stronę internetową!

 

Ewa Skimina, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński i Artur Świtalski opublikowali w czasopiśmie Psychologia – Etologia – Genetyka artykuł, w którym proponują empiryczną kategoryzację zachowań niezwiązanych z pracą zawodową oraz prezentują kwestionariusz do pomiaru częstości takich zachowań.